logoAlgemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van AQA HydraSep gevestigd te Alkmaar – NL

Artikel 1 Algemeen
1) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, van AQA HydraSep, met derden hierna te noemen: de wederpartij c.q. de koper, evenals de uitvoering daarvan. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door middel van een door de directie van AQA HydraSep ondertekende akte, in welk geval voor het overige deze voorwaarden blijven gelden en de afwijkende voorwaarden uitsluitend gelden voor de opdracht met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
2) In deze algemene voorwaarden wordt onder zaken verstaan alle diensten, producten, goederen en/of materialen die door AQA HydraSep worden geleverd.
3) Afspraken of overeenkomsten met leden van het personeel van AQA HydraSep, binden AQA HydraSep niet voor zover deze niet schriftelijk door de directie van AQA HydraSep zijn bevestigd. Als leden van het personeel zijn in dit geval te beschouwen alle medewerkers en werknemers die geen deel van de directie van AQA HydraSep uitmaken.

Artikel 2 Aanbiedingen
1) Alle aanbiedingen door of vanwege AQA HydraSep gedaan, zijn vrijblijvend. De overeenkomst wordt eerst geacht te zijn tot stand gekomen, wanneer AQA HydraSep deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen binnen acht dagen na datum van deze bevestiging geen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van schriftelijke bevestiging door AQA HydraSep. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien AQA HydraSep deze schriftelijk heeft bevestigd en de koper hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
2) AQA HydraSep houdt zich het auteursrecht voor op de bij de aanbiedingen of bij andere gelegenheden verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen. Deze blijven eigendom van AQA HydraSep en mogen zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van AQA HydraSep door de wederpartij niet worden gekopieerd c.q. aan derden worden vertoond of ter hand gesteld of op andere wijze worden gebruikt. Op verzoek van AQA HydraSep dienen deze onverwijld aan AQA HydraSep te worden geretourneerd. Door AQA HydraSep in tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, prototypen, modellen, calculaties en berekeningen of op andere wijze verstrekte opgaven omtrent maten, gewichten, capaciteit of resultaten binden AQA HydraSep niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door AQA HydraSep zijn gegarandeerd, overigens worden deze opgaven geacht bij benadering te zijn verstrekt.
3) AQA HydraSep heeft het recht, indien de opdracht of uitvoering van werkzaamheden niet aan haar wordt verleend alle kosten (waaronder begrepen arbeidsloon), die AQA HydraSep heeft moeten maken om de aanbieding op te stellen aan de wederpartij in rekening te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Het bepaalde in art. 12 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3 Tekeningen en modellen.
1) Alle in opdracht van de wederpartij door AQA HydraSep vervaardigde tekeningen, monsters, modellen en ander materieel, hierna tezamen te noemen het materieel, blijven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, eigendom van AQA HydraSep ook indien en voor zover de kosten voor het vervaardigen geheel of gedeeltelijk door de wederpartij zijn of worden betaald. Het bewaren van het door de wederpartij ter beschikking gesteld materieel geschiedt voor diens rekening en risico. Geen verplichting wordt aanvaard tot verzekering hiervan tegen brandschade, diefstal of andere schade. Alle onderhoud, verandering of
2) vernieuwing hiervan ten behoeve van de wederpartij is voor diens rekening.
3) Na verloop van drie jaar, te rekenen vanaf de laatste opdracht, heeft AQA HydraSep, één maand nadat zij de wederpartij schriftelijk heeft gemaand het materieel tot zich te nemen, het recht naar goeddunken daarover te beschikken, zonder tot enige vergoeding gehouden te zijn. Terugzending van het materieel geschiedt voor rekening van de wederpartij af fabriek. Deze vrijwaart AQA HydraSep voor elke aanspraak van derden, voortvloeiende uit het gebruik van door de wederpartij ter beschikking gesteld materieel, alsmede voor alle daaruit voortvloeiende kosten. AQA HydraSep is niet aansprakelijk voor afwijkingen tussen de door de wederpartij gezonden tekeningen en door deze beschikbaar gestelde modellen, noch voor de doelmatigheid van het materieel en van de daardoor of daarmede vervaardigde artikelen.

Artikel 4 Levertijd en overmacht
1) De door AQA HydraSep opgegeven levertijden gelden vanaf de datum van de schriftelijke bevestiging als bedoeld in art. 2 van deze voorwaarden. Deze levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn.
2) Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid (tijdige) nakoming van de transactie niet van AQA HydraSep kan worden gevergd waaronder mede begrepen het geval dat AQA HydraSep door haar eigen toeleveranciers ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld, zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Indien na aanvaarden van de opdracht blijkt dat deze als gevolg van aan AQA HydraSep niet bekende omstandigheden onuitvoerbaar is, heeft AQA HydraSep het recht te vorderen dat zo mogelijk de opdracht zodanig wordt gewijzigd dat de uitvoering mogelijk zal zijn. Mocht de verlenging van de levertijd naar het oordeel van AQA HydraSep meer gaan belopen dan drie maanden, dan wel nakoming geheel onmogelijk is dan is AQA HydraSep gerechtigd de transactie voor het nog niet uitgevoerde deel te annuleren. Indien sprake is van gedeeltelijke uitvoering, zal de koper een evenredig deel van de totale prijs verschuldigd zijn.
3) Overschrijding van de levertijden, door welke oorzaak dan ook, verplicht AQA HydraSep jegens de koper niet tot enigerlei vergoeding van schade , door de koper of door derden geleden, tenzij de overschrijding is ontstaan door opzet of grove schuld van bestuurders of van leidinggevend personeel van AQA HydraSep. Evenmin verkrijgt de koper door overschrijding van de levertijden enig recht tot ontbinding der overeenkomst of tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van de betrokken dan wel een andere met hem aangegane transactie. Indien echter een zeer aanmerkelijke overschrijding van de opgegeven levertijd sprake mocht zijn zal de koper, na AQA HydraSep schriftelijk in gebreke te hebben gesteld en deze redelijke termijn te hebben gegund alsnog aan haar leveringsverplichtingen te voldoen, gerechtigd zijn de overeenkomst te ontbinden. Ontbinding geeft de koper echter geen recht op schadevergoeding jegens AQA HydraSep, noch het recht tot het niet nakomen van enige verplichting welke op hem mocht rusten uit hoofde van andere met hem aangegane transacties.

Artikel 5 Levering en verzending
1) AQA HydraSep verbindt zich de overeengekomen hoeveelheid te leveren, tenzij markt- of productieverstoringen het noodzakelijk maken om tot een vermindering van de overeengekomen hoeveelheid te komen. AQA HydraSep zal de koper van een storing, als hierboven bedoeld, mededeling doen, waarna zij gerechtigd zal zijn een door haar in redelijkheid te bepalen geringere hoeveelheid te leveren.
2) Indien levering franco is overeengekomen, betekent dit niet meer dan dat de kosten voor vervoer tot op de overeengekomen plaats van bestemming in de door AQA HydraSep te berekenen prijs zijn inbegrepen. Deze leveringen geschieden op middel van vervoer op de verharde weg (mits deze weg voor dit vervoer geschikt is) op alle plaatsen binnen de landsgrenzen met uitzondering van de Waddeneilanden. Tenzij anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de opslag/verwerkingsruimte van AQA HydraSep. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de zaken daartoe afgezonderd voor vervoer naar de koper gereed liggen op een door AQA HydraSep aan te wijzen plaats van haar terrein of elders.
3) De koper verplicht zich de zaken in ontvangst te nemen en zorgt voor een onverwijlde doelmatige lossing op de overeengekomen plaats. Indien door AQA HydraSep bij het lossen hulp wordt verleend, geschiedt dit zonder dat zij enigerlei aansprakelijkheid hiervoor aanvaard. Mocht de koper met het in ontvangst nemen van de zaken in gebreke blijven, dan worden deze op de overeengekomen plaats door AQA HydraSep gelost op risico en voor rekening van de koper. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is AQA HydraSep bevoegd een order in haar geheel, dan wel na beschikbaar komen der zaken in gedeelten te leveren. Indien AQA HydraSep in gedeelten levert, is AQA HydraSep gerechtigd per factuur, betrekkende hebben op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden.
4) AQA HydraSep is niet gehouden installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met haar leveranties, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 Risico en eigendomsovergang
1) Het eigendom van door AQA HydraSep geleverde zaken gaat eerst op de koper over nadat deze aan AQA HydraSep alles heeft voldaan wat AQA HydraSep ter zake van de levering van die zaken (daaronder niet alleen begrepen de koopprijs, maar ook eventuele rente en kosten) verschuldigd is. Indien de koper de zaken heeft doorgeleverd voordat het eigendom aan hem is overgegaan wordt de koper bewaarder van de zaken ten opzichte van AQA HydraSep, de koper is verplicht een daartoe strekkend voorbehoud bij de doorlevering kenbaar te maken. De koper en/of de bewaarder moet op eerste aanmaning van AQA HydraSep de plaats wijzen waar de betrokken zaken zijn opgeslagen en AQA HydraSep in staat stellen tot het terugnemen van de zaken. Zolang het eigendom niet op de koper is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden, een stil pandrecht ten behoeve van een derde daarop vestigen of aan derden enigerlei ander recht daarop verlenen. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de koper verplicht AQA HydraSep hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. Indien koper onverhoopt niet aan één van zijn verplichtingen voldoet is AQA HydraSep bevoegd om de door AQA HydraSep geleverde zaken waarvoor, als eerder aangegeven, geen volledige betaling is verkregen als eigendom van AQA HydraSep op te vorderen zowel onder koper als bij derden na doorlevering als hiervoor bedoeld. Koper zal door AQA HydraSep met het oog op het terugnemen van bedoelde zaken worden gecrediteerd voor de waarde die redelijkerwijs ter beoordeling van AQA HydraSep aan die zaken moet worden toegekend, verminderd met de op de terugname gevallen kosten, onverminderd het recht van AQA HydraSep op vergoeding van de uit één en ander voor AQA HydraSep voortvloeiende schade. Indien de zaken worden verwerkt blijft AQA HydraSep eveneens eigenaar van de verwerkte zaken, ook al ontstaat door verwerking een ander product.
2) Tot meerdere zekerheid voor de volledige betaling van alle vorderingen die AQA HydraSep mocht hebben of verkrijgen op de koper is AQA HydraSep gerechtigd een stil pandrecht te bedingen op alle door AQA HydraSep aan de koper geleverde zaken en op alle vorderingen welke de koper, terzake van door AQA HydraSep geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden mocht verkrijgen op zijn afnemers.
3) De koper verbindt zich op eerste vordering van AQA HydraSep opgave te doen van alle bestaande en toekomstige vorderingen welke de koper op zijn afnemers heeft, zoals bedoeld in het vorige lid van dit artikel, en een terzake door AQA HydraSep op te maken akte mede te ondertekenen en ook overigens mede te werken aan het tot stand komen van het (stil)pandrecht. AQA HydraSep is bevoegd mededeling te doen van de verpanding aan de schuldenaar van de verpande vordering.

Artikel 7 Aanvaarding en reclame
1) Controle op hoeveelheid van de geleverde partij berust bij de koper. Hoeveelheid c.q. aantal stuks op de vrachtbrief, afleveringsbon of ieder voor dat doel gewaarmerkt document worden als juist erkend, tenzij terstond door de koper mankementen op het desbetreffende ontvangstbewijs zijn aangetekend. Genoemde mankementen dienen door de koper binnen 8 dagen gedetailleerd per aangetekende brief aan AQA HydraSep te worden bevestigd.
2) Reclames omtrent de kwaliteit van de zaken en/of afwijkingen van de specificaties dienen eveneens uiterlijk binnen 8 dagen na ontvangst door de koper, schriftelijk, bij AQA HydraSep te worden ingediend. De bewijslast dat de afgeleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst rust op de koper. Het recht van de koper om te reclameren vervalt, indien de gekochte zaken geheel of gedeeltelijk zijn verwerkt of doorgeleverd.
3) De koper dient AQA HydraSep in de gelegenheid te stellen de zaken, in ongewijzigde hoedanigheid als afgeleverd, te inspecteren, teneinde na te gaan of de reclame al dan niet gegrond is. Reclames geven de koper nimmer enig recht betaling van de koopprijs of bijkomende kosten geheel of gedeeltelijk op te schorten, terwijl elk beroep op compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Reclames ontslaan de koper niet van zijn verplichting tot afname van voorgaande of nog te verrichten leveranties en/of nog te leveren zaken in ontvangst te nemen.
4) Zaken waaromtrent wordt gereclameerd en die zich op een andere plaats dan het magazijn van AQA HydraSep bevinden dienen door de koper voor eigen rekening en risico te worden opgeslagen. De koper dient in dit geval op een correcte manier voor de zaken zorg te dragen, zodanig dat er geen beschadiging van de zaken kan plaatsvinden. De koper dient tevens voor de gebruikelijke risico’s een adequate verzekering af te sluiten.

Artikel 8 Retourzendingen
1) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien AQA HydraSep instemt met de retourzending van geleverde zaken, dient verzending franco aan fabriek AQA HydraSep plaats te vinden. De geretourneerde zaken reizen in dat geval op risico van de koper en zullen slechts dan worden vergoed indien zij in onbeschadigde toestand en in bruikbare staat op het opslagterrein van AQA HydraSep door de verzender zijn afgeleverd. In dat geval zal AQA HydraSep ten hoogste 70% van de verkoopprijs aan de koper vergoeden.

Artikel 9 Prijs
1) De prijzen zijn netto, exclusief BTW. Gegevens door AQA HydraSep in drukwerken verstrekt zijn aan wijziging onderhevig, ook zonder voorafgaand bericht, en binden AQA HydraSep niet. Voor opdrachten met een factuurwaarde beneden € 125,- (exclusief BTW) wordt een toeslag van tenminste € 15,- (exclusief BTW) geheven.

Artikel 10 Verpakkingen
1) AQA HydraSep bepaalt of en zo ja op welke wijze zij de te leveren zaken verpakt. Emballage wordt de koper in rekening gebracht.

Artikel 11 Prijsverhoging
1) Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van aanbieding en die der levering, materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, van elektriciteit en brandstoffen, van onderdelen die door AQA HydraSep van derden worden betrokken, lonen, salarissen, sociale lasten, overheidslasten, vrachtprijzen of assurantiepremies een verhoging ondergaan, waaronder begrepen prijsstijging van materialen en onderdelen als gevolg van valutarisico’s of indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die resultaten ten gevolge hebben, die niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, of indien enige andere omstandigheid die als grondslag voor de prijsberekening heeft gediend aanmerkelijke wijziging heeft ondergaan, is AQA HydraSep gerechtigd de bij aanneming der opdracht overeengekomen prijs met inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften dienovereenkomstig te verhogen.

Artikel 12 Betaling
1) Alle kosten vallende op de betaling, waaronder kosten van wissel en bankkosten, zijn voor rekening van de koper.
2) Betaling van de door AQA HydraSep gezonden factuur dient te geschieden binnen de op de opdrachtbevestiging c.q. factuur, door AQA HydraSep, vermelde termijn. Bij betaling binnen deze termijn is de koper gerechtigd de op de factuur vermelde kredietbeperkingstoeslag op het factuurbedrag in mindering te brengen. Bij gebreke van schriftelijke vermelding van een betalingstermijn op de opdrachtbevestiging c.q. factuur geldt een betalingstermijn van acht dagen.
3) Indien de overeenkomstig het vorige lid overeengekomen termijn of bij gebreke hiervan acht dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is de koper in verzuim en heeft AQA HydraSep het recht 2% rente over het factuurbedrag te berekenen voor iedere periode van dertig dagen of gedeelte daarvan dat betaling van het verschuldigde na verloop van de genoemde termijn achterwege is gebleven.
4) De betaling van het factuurbedrag dient steeds zonder korting of schuldvergelijking te geschieden. Klachten geven de koper niet het recht betaling te weigeren of uit te stellen
5) Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en vervolgens van de opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de wederpartij, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur
6) Wanneer AQA HydraSep het bij niet tijdige betaling nodig oordeelt haar vorderingen ter incasso in handen van derden te stellen, komen de hieraan verbonden kosten voor rekening van de koper. Ter keuze van AQA HydraSep kan de koper worden belast voor de werkelijke kosten waarvoor AQA HydraSep zelf wordt belast, dan wel voor een bedrag gelijk aan 15%, berekend over de aan AQA HydraSep verschuldigde hoofdsom vermeerderd met de vertragingsrente, met een minimum van € 450,=. De enkele inschakeling van een derde door AQA HydraSep doet de verschuldigdheid van de incassokosten ontstaan.
7) AQA HydraSep houdt zich het recht voor te allen tijde zekerheid te verlangen voor tijdige betaling met het oog op zowel reeds verrichte als nog te verrichten werkzaamheden.
8) AQA HydraSep is gerechtigd, indien hiertoe naar haar oordeel aanleiding bestaat, alle haar opgedragen of met haar overeengekomen werkzaamheden op te schorten c.q. niet uit te voeren zolang door de koper niet voldoende zekerheid voor betaling is gesteld.

Artikel 13 Garantie
1) AQA HydraSep garandeert de deugdelijkheid van de door AQA HydraSep geleverde zaken en/of werkzaamheden. De garantie geldt uitsluitend, voor zover de betrokken zaken zijn aangewend voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en op de gebruikelijke wijze en onder omstandigheden die als normaal kunnen worden beschouwd zijn gemonteerd of verwerkt, één en ander overeenkomstig eventuele door AQA HydraSep verstrekte voorschriften en/of aanwijzingen.
2) De garantie geldt voorts slechts, indien de koper aan al zijn verplichtingen jegens AQA HydraSep heeft voldaan en de koper terstond, doch uiterlijk binnen twee etmalen na het ontdekken van het gebrek AQA HydraSep schriftelijk hiervan op de hoogte heeft gesteld en AQA HydraSep de zaken in de staat waarin zij zich ten tijde van het ontdekken van het gebrek bevonden , heeft aangetroffen.
3) Wanneer door anderen dan AQA HydraSep werkzaamheden, tijdens de garantietermijn, aan de geleverde en/of opgeleverde zaken worden verricht, zonder van AQA HydraSep vooraf verkregen schriftelijke toestemming, vervalt de garantie.
4) AQA HydraSep is ter voldoening aan haar garantieverplichting gerechtigd en verplicht uitsluitend de desbetreffende producten of onderdelen daarvan opnieuw te leveren of te repareren resp. de overeengekomen werkzaamheden opnieuw of alsnog te verrichten, zulks naar keuze van AQA HydraSep.
5) Indien door AQA HydraSep uit hoofde van de door haar schriftelijk aangegane garantieverplichtingen wordt overgegaan tot vervanging van de geleverde zaken en/of het opnieuw of alsnog uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, is de koper gehouden de te verwerken zaak, dan wel de te bewerken plaats vrij bereikbaar en/of leeg ter beschikking te stellen. De koper dient na vooraf van AQA HydraSep verkregen toestemming op zijn kosten zorg te dragen voor demontage van de te vervangen zaken. AQA HydraSep is niet gehouden installatiewerkzaamheden te verrichten in verband met het uitvoeren van de garantie, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1) De voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is AQA HydraSep nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadiging van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging, vertraging en/of stoornis, vertraging bij de bouwstroom, schade aan het milieu of enige ander bedrijfsschade uit welke hoofde of welke aard ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevend personeel van AQA HydraSep en tenzij er sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van artikel 1407a e.v. van het Burgerlijk Wetboek c.q. artikel 6.3.3.1 (artikel 6:185) e.v. van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.
2) Indien de door AQA HydraSep geleverde zaken door de koper bij derden worden geplaatst of geïnstalleerd, is AQA HydraSep gerechtigd af te gaan op de door en/of namens de koper verstrekte gegevens en is AQA HydraSep geenszins gehouden zelf enigerlei nader onderzoek in te stellen met betrekking tot de geschiktheid van de zaken voor het doel waarvoor de zaken uiteindelijk zijn aangewend, is AQA HydraSep niet aansprakelijk voor enige schade en vrijwaart de koper AQA HydraSep voor elke aanspraak die derden jegens AQA HydraSep ter zake geldend zouden mogen maken, waaronder mede begrepen milieuschade.
3) AQA HydraSep is evenmin aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, als gevolg van slijtage of onvoldoende onderhoud van de door AQA HydraSep geleverde zaken
4) AQA HydraSep is bovendien nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, die wordt veroorzaakt door de werking of niet-werking van de door haar geleverde of bewerkte zaken en/of uitgevoerd werk of door ter zake haar dienst zijnde (niet leidinggevend) personeel, toegebracht aan zaken en personen welke of wie dan ook

Artikel 15 Ontbinding
1) Ingeval van verzuim van de koper van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zal AQA HydraSep naar keuze steeds bevoegd zijn de overeenkomst, geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren, dan wel nakoming te vorderen, onverminderd de aanspraken van AQA HydraSep op schadevergoeding, terwijl AQA HydraSep alsdan voorts bevoegd is ook alle andere met de koper lopende transacties voor zover nog niet uitgevoerd onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het aan AQA HydraSep verschuldigde ten gevolge.

Artikel 16 Geschillen
1) Op al onze overeenkomsten en alle geschillen die daaruit voortvloeien is het Nederlands recht van toepassing.
2) Ten aanzien van geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van alle met AQA HydraSep afgesloten overeenkomsten zal uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar bevoegd zijn tenzij volgens de regelen der absolute competentie de kantonrechter van het geschil kennis dient te nemen.